A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Sell Limit

zlecenie oczekujące sprzedaży (poziom aktywacji powyżej ceny obecnej)

Sell Stop

zlecenie oczekujące sprzedaży (poziom aktywacji poniżej ceny obecnej)

Skalpowanie

strategia inwestycyjna polegająca na zawieraniu wielu transakcji w krótkich odstępach czasu, nastawiona na niewielkie zyski z poszczególnej pozycji oraz akceptująca wyłącznie minimalne straty (wąskie poziomy SL)

Spot

bieżąca cena rynkowa, rozliczenie za dwa dni robocze

Stop Loss

typ zlecenia używany w celach minimalizowania strat, jeśli cena danego instrumentu podąża w kierunku przeciwnym do przewidywanego przez inwestora. Dla zleceń kupna poziom Stop Loss musi być niższy, a dla zleceń sprzedaży wyższy od ceny rynkowej w momencie dodawania Stop Lossa. Dla zleceń oczekujących Buy Stop i Buy Limit poziom Stop Lossa musi być niższy, natomiast dla zleceń oczekujących Sell Stop i Sell Limit wyższy niż cena po której inwestor zamierza otworzyć pozycję. Jeśli cena osiągnie poziom określony przez warunek Stop Loss (dla zleceń kupna poziomem tym jest cena BID, a dla zleceń sprzedaży cena ASK), zlecenie jest automatycznie wysyłane do zamknięcia po cenie rynkowej.

Stop out

Automatyczne wysłanie zlecenia do zamknięcia po cenie rynkowej. Zobacz także wpis Kiedy nastąpi automatyczne wysłanie zlecenia do zamknięcia i na jakich warunkach? 

STP (Straight Through Processing)

model, w którym zlecenia klientów przekazywane są bezpośrednio do partnerów biznesowych oferujących kwotowania

Swing trading

strategia inwestycyjna polegająca na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni; nastawiona jest na spore zyski i akceptuje wyższe straty niż w przypadku skalpowania