Aktualizacja: 

29 lipca 2018 znacząco zostały podniesione wymagane depozyty dla instrumentów CFD oraz wprowadzono inne zmiany wynikające z interwencji produktowej ESMA.

Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował 1 czerwca br. treść tzw. interwencji produktowej w zakresie oferowania kontraktów na różnice (CFD) przez firmy inwestycyjne klientom detalicznym  na obszarze Unii Europejskiej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące głównych zmian wprowadzanych w ramach interwencji ESMA:

  1. Zmiany dotyczące wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego.
  2. Ujednolicenie dla wszystkich firm inwestycyjnych poziomu stop out do 50%.
  3. Wprowadzenie ochrony przed ujemnym saldem.
  4. Ograniczenia w zakresie oferowanych zachęt przy transakcjach na CFD.
  5. Wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku.


Kiedy zostały wprowadzone środki interwencji produktowej?

29 lipca 2018 r.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Główną zmianą jest znaczne podniesienie wymaganych od klientów detalicznych depozytów zabezpieczających dla kontraktów CFD. Poniższa tabela prezentuje wprowadzone zmiany.

Klasa aktywów

Jakie instrumenty są w tej klasie

Ograniczenie dźwigni

Depozyt zabezpieczający przed interwencją ESMA

Depozyt zabezpieczający po wprowadzeniu zmian

Główne pary walutowe

EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, EURJPY, EURGBP, EURCAD, EURCHF, GBPCAD, GBPJPY, CADJPY, GBPCHF

30:1

1%

3.33%

Inne niż główne pary walutowe i złoto

Inne niż wymienione powyżej główne pary walutowe oraz GOLD.f (złoto)

20:1

Przeważnie 1% , w przypadku mniej płynnych par 1.5-2%

5%

Główne indeksy giełdowe

DE30.f, UK100.F, EU50.f, US500.f, US30.f, US100.f, JPN225.f, AUS200.f, FRA40.f

20:1

2%

5%

Inne niż główne indeksy giełdowe

POL20.f, US2000.f, SUI20.f, HK40.f, SPA35.f, ITA40.f,

10:1

2%

10%

Towary (inne niż złoto)

Wszystkie instrumenty oparte o ceny towarów (poza złotem)

10:1

2-3%

10%

Indywidualne akcje

Wszystkie instrumenty oparte o ceny akcji spółek amerykańskich i niemieckich

5:1

10-30%

20%

 

Kolejna tabela zawiera kwotowe wartości depozytu od najpopularniejszych instrumentów oraz ich nowe wartości. Wyliczenia zakładają poprzednio obowiązujące stawki depozytów zabezpieczających w przypadku klienta z saldem środków na rachunku do 300 000 PLN, wielkość pozycji 0.1 lota, kursy przeliczeniowe z dnia 16.04.2018. 

Instrument

Depozyt obecnie

Nowy depozyt

Instrument

Depozyt obecnie

Nowy depozyt

EURUSD

416.21

1387.37

DE30.f

2588.52

6471.30

USDJPY

336.69

1122.30

US500.f

899.87

2249.68

USDPLN

505.05

1683.50

POL20.f

92.23

461.15

EURPLN

624.36

2081.20

WTI.f

672.68

2242.27

EURTRY

832.43

2081.20

GOLD.f

905.00

2262.50

GBPUSD

484.87

1614.61

SILVER.f

560.76

2803.80

AUDUSD

261.41

1307.05

BRENT.f

725.33

2417.77

EURSEK

832.43

2081.20

IT40.f

953.28

4766.40

 

Ze względu na wzrost stawek depozytów zabezpieczających zmniejszeniu uległy minimalne wielkości transakcji ( wprowadzone zostaną tzw. mikroloty). Działanie to służyć ma utrzymaniu na poziomie zbliżonym do obecnego wartości kwoty depozytu zabezpieczającego dla minimalnej wielkości pozycji. 

Zmiana poziomu Stop-Out

Poziom Stop-Out został zmniejszony z 80% obecnie do 50%. Stop-Out to procentowa wartość wskaźnika Margin Level przy którym następuje automatyczne zamykanie pozycji. Automatyczne zamknięcie pozycji nastąpi w przypadku, gdy wartość Margin Level spadnie poniżej 50%. Margin Level to iloraz Equity (bieżącej wyceny rachunku uwzględniającej straty z otwartych pozycji) / Margin (Środki zablokowane jako zabezpieczenie otwartych pozycji) wyrażony w procentach.

Ochrona przed ujemnym saldem

W ramach interwencji wprowadzona została ochrona przed ujemnym saldem na rachunku klienta detalicznego. Zmiana ta dotyczy pozycji otwartych po 29 lipca br. Środek ten wyeliminować ma przypadki, w których z powodu wystąpienia luk cenowych, dochodzić mogło do sytuacji, kiedy depozyt zabezpieczający oraz pozostałe środki na rachunku klienta nie wystarczały na pokrycie straty i występował debet na rachunku klienta.

Co w przypadku depozytów od pozycji otwartych na dzień 29 lipca 2018?

Pozostaną bez zmian. W komunikacie Pytania i Odpowiedzi dot. Interwencji produktowej (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf) ESMA stwierdziła, że nowe wymogi depozytowe nie odnoszą się do pozycji otwartych przed 29 lipca br., tak więc depozyty od tych pozycji nie ulegną zmianie.

Częściowe zamykanie pozycji otwartych przed 29 lipca

W przypadku częściowego zamknięcia pozycji depozyt zabezpieczający od niezamkniętej części pozycji obliczany jest według wymaganej w chwili częściowego zamknięcia stawki depozytu zabezpieczającego. Może on być niższy bądź wyższy niż depozyt zabezpieczający obowiązujący w chwili otwierania pozycji. W szczególności, w przypadku wzrostu stawki depozytu zabezpieczającego dla instrumentu finansowego już po otwarciu pozycji dojść może do sytuacji, gdzie przy częściowym zamknięciu pozycji pobrany od pozostałej części pozycji depozyt (już po nowych wyższych stawkach depozytu) przewyższa wartością depozyt pobrany w chwili otwierania oryginalnej pozycji. Sytuację tą ilustruje następujący przykład: Klient otworzył pozycję na 1 lot EURUSD przed wejściem w życie interwencji ESMA, od której pobrany został depozyt 1% w kwocie 4300 PLN (100 000 EUR * 1% * kurs EURPLN 4.30). W chwili wejścia w życie interwencji wymagana stawka depozytu wzrosła do 3.33%, a Klient cały czas posiadał pozycję. Następnie Klient zamknął częściowo pozycję w wysokości 0.6 lota, co doprowadziło do przeliczenia wymaganego depozytu dla niezamkniętej części pozycji na kwotę 0.4 * 100 000 EUR *3.33% * kurs EURPLN 4.30 = 5727 PLN. W przedstawionym przypadku nowy depozyt od niezamkniętej części pozycji 0.4 lota jest więc większy niż depozyt wymagany przed wejściem w życie interwencji ESMA od całości pozycji 1 lot. Klient zamykając częściowo pozycję w takim przypadku powinien mieć na uwadze, że w sytuacji opisanej powyżej może dojść do spadku Margin Level poniżej wymaganego poziomu 50% i uruchomienia mechanizmu Stop Out. 

Szczegółowe informacje dotyczące depozytów zabezpieczających po zmianie znajdują się na stronie: https://www.mforex.pl/tabele-zabezpieczen

Klient detaliczny a klient profesjonalny

Powyżej opisane środki dotyczą klientów posiadających status klienta detalicznego. W przypadku klientów posiadających status klienta profesjonalnego utrzymane zostaną wszystkie obecne warunki handlu. Klient ma prawo do ubiegania się o zmianę swojego statusu z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego w przypadku spełnienia minimum 2 z 3 warunków:

1) klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów.

2) wartość portfela instrumentów finansowych klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro.

3) klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku wymagającym  wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich

W przypadku pytań dotyczących interwencji produktowej ESMA prosimy o kontakt mailowy na adres: mforex@mbank.pl lub telefoniczny: 22 6974774.