Taryfa opłat i prowizji OTC DM

Obowiązuje od 31.10.2016 r.

LpTytuł opłatyDyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bezpłatnie
2. Zamknięcie rachunku bezpłatnie
3. Złożenie dyspozycji zlecenia, anulaty lub modyfikacji zlecenia bezpłatnie
4. Wykonanie przelewu wewnętrznego (na rachunek prowadzony przez mBank S.A.) bezpłatnie
5. Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta w PLN, do innego banku w Polsce 5 zł
za granicę lub w walucie innej jak PLN  koszt przelewu
6. Opłata dodatkowa w przypadku wszystkich przelewów (wewnętrznych oraz na rachunek bankowy Klienta) w kwocie mniejszej niż 200 zł 10 zł
7. Opłata dodatkowa za wszystkie dyspozycje składane osobiście lub telefonicznie, w tym również za złożenie dyspozycji zlecenia, anulaty lub modyfikacji zlecenia. 30 zł
8. Za wystawienie dotyczącego bieżącego roku kalendarzowego: 30 zł
- zaświadczenia o stanie rachunku OTC
- historii rachunku OTC
- historii rachunku pieniężnego
- innego zaświadczenia lub potwierdzenia
Za wystawienie ww. dokumentu dotyczącego każdego zakończonego roku kalendarzowego 50 zł
9. Za przesłanie dokumentów przesyłką kurierską zgodnie z dyspozycją Klienta opłata w wysokości kosztów przesyłki
10. Prowizje za usługi związane z obrotem Instrumentami Finansowymi opartymi o ceny walut (prowizja za otwarcie i zamknięcie pozycji pobierana jest z góry z momentem otwarcia pozycji) 0,0035% wartości transakcji za zlecenie, nie mniej niż 1 zł za zamkniętą transakcję*
11. Dodatkowy spread (mark-up) ponad spread otrzymany od Dostawcy Kwotowań na Instrumentach Finansowych opartych o ceny walut (stanowi koszt ponoszony przez Klienta na rzecz DM) Opłata pobierana w formie dodatkowego spreadu (mark-up) ponad spread otrzymany od Dostawcy Kwotowań na danym Instrumencie Finansowym; Wielkość mark-up nie może przekraczać 0,0075% kursu Instrumentu Finansowego
12. Prowizje za usługi związane z obrotem kontraktami CFD (na indeksy, towary, obligacje) brak
13. Dodatkowy spread (mark-up) ponad spread otrzymany od Dostawcy Kwotowań na Instrumentach Finansowych opartych o ceny indeksów giełdowych, towarów i obligacji (stanowi koszt ponoszony przez Klienta na rzecz DM) Opłata pobierana w formie dodatkowego spreadu (mark-up) ponad spread otrzymany od Dostawcy Kwotowań na danym Instrumencie Finansowym; Wielkość mark-up nie może przekraczać 0,15% kursu Instrumentu Finansowego
14. Marża DM stosowana w kalkulacji wartości Punktów Swapowych 1.18 – 4.00 punktów procentowych ponad stopę referencyjną danej waluty
15. Korekta w przypadku Instrumentów Finansowych opartych o ceny akcji, dla których wypłacana jest dywidenda pomniejszona wartość podatku od dywidend, o której mowa w par. 43 Regulaminu W przypadku otrzymania przez DM od Banku Oferującego Płynność wartości dywidendy dla pozycji długich skorygowanej o wartość podatku korekta ta zostanie odwzorowana na pozycjach Klienta. Pomniejszenie kwoty dywidendy dla pozycji długich o wartość podatku stanowi opłatę ponoszoną przez Klienta na rzecz DM niezbędną do świadczenia usługi wykonywania zleceń na Instrumentach Finansowych opartych o ceny akcji w modelu DMA (Direct Market Access)
16. Inne usługi opłata lub prowizja negocjowana

*Dom Maklerski mBanku dopuszcza możliwość negocjowania indywidualnych stawek prowizji

Zasady przyjmowania i przekazywania przez DM opłat i prowizji

DM przyjmuje i przekazuje opłaty oraz prowizje inne niż opłaty lub prowizje przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, a także inne niż opłaty niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta wyłącznie na podstawie zawartych umów, określających szczegółowe zasady przyjmowania i przekazywania takich opłat oraz prowizji. Przyjmowanie bądź przekazywanie przez DM opłat lub prowizji związane jest zwykle z charakterem świadczonej dla Klienta usługi i ma na celu zapłatę wynagrodzenia osobie bądź podmiotowi, który współuczestniczył w świadczeniu danej usługi na rzecz Klienta.

Przyjmowanie bądź przekazywanie przez DM opłat lub prowizji nie wpływa na zwiększenie płaconych przez Klienta na rzecz DM prowizji lub opłat. Przyjmowaniu bądź przekazywaniu przez DM opłat lub prowizji podlega określona część płaconych przez Klienta opłat lub prowizji, po uwzględnieniu ponoszonych kosztów.

Najczęściej występujący przypadek otrzymywania przez DM prowizji i opłat, o których mowa powyżej, to otrzymywanie przez DM od dostawcy płynności opłaty za przekazanie do wykonania u danego dostawcy płynności zleceń Klienta. 

Najczęściej występujące przypadki przekazywania przez mDM prowizji i opłat, o których mowa powyżej, to wynagrodzenia przekazywane innym podmiotom w związku z ich udziałem w świadczeniu usług maklerskich na rzecz Klientów.

Na żądanie Klienta DM udzieli dodatkowych informacji o tych opłatach lub prowizjach, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości – o ile opłaty takie występują.