Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono

Spróbuj wpisać inną frazę lub skorzystaj ze słownika pojęć na naszej
stronie.

Nic nie znalezniono

ABC

umacnianie się (wzrost) kursu waluty, w stosunku do innych walut

transakcja bez ryzyka, polegająca na zakupie instrumentu na jednym rynku i jednoczesnej sprzedaży tego instrumentu na drugim rynku (warunkiem jest oczywiście korzystna różnica w cenach na tych rynkach)

inaczej offer, cena po której klient zajmuje długą pozycję oraz zamyka krótką

sytuacja na rynku, kiedy cena terminowa znajduje się poniżej oczekiwanej przyszłej ceny spot

British Bankers’ Association - instytucja publikująca stopy LIBOR na rynku międzybankowym, na których opierało się naliczanie punktów swap do końca 2021 roku.

Beżowa Księga FED – publikacja FED zawierająca analizę stanu amerykańskiej gospodarki; na jej podstawie członkowie FOMC podejmują decyzje dotyczące dalszej polityki pieniężnej

były szef FED (Bank Rezerwy Federalnej); uchodził za osobę, której słowa są najbaczniej śledzone przez wszystkich inwestorów, obecnie stanowisko szefa FED piastuje Jerome Powell

przez Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się, zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna

cena, po której klient zajmuje krótką pozycję oraz zamyka długą

różnica pomiędzy ceną, po której inwestor zajmuje i zamyka pozycję

krótkoterminowy papier emitowany przez Skarb Państwa, służący zaspokajaniu bieżących potrzeb finansowych; popyt na aukcjach bonów poszczególnych krajów może mieć znaczenie na siłę ich walut

zlecenie oczekujące kupna (poziom aktywacji poniżej ceny obecnej)

zlecenie oczekujące kupna (poziom aktywacji wyznaczany powyżej ceny obecnej)

w żargonie giełdowym, określenie inwestora oczekującego wzrostów

strategia polegająca na pożyczaniu środków w walucie, której stopy bazowe są na niskim poziomie i lokowaniu tych środków w walucie wyżej oprocentowanej (np. pożyczka w JPY i ulokowanie środków w AUD)

instrument finansowy (zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi), którego zmiana ceny odpowiada zmianie ceny instrumentu bazowego (np. akcji, obligacji lub towaru)

procentowa opłata za przekazanie zlecenia, pobierana od wartości nominalnej kontraktu

określenie odnoszące się do surowców, metali szlachetnych, produktów zbożowych oraz innych towarów

sytuacja na rynku, kiedy cena terminowa znajduje się powyżej oczekiwanej przyszłej ceny spot

DEF

jest to część środków Inwestora zablokowana jako zabezpieczenie otwartych pozycji

osłabienie się (spadek) kursu waluty, w stosunku do innych walut

dzień wygasania trzech typów instrumentów: opcje na akcje, opcje na indeksy oraz kontrakty futures na indeksy

Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o znacznych nominałach przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego. Termin ten jest ściśle powiązany z depozytem zabezpieczającym.

podmiot odpowiedzialny za politykę monetarną Strefy Euro

Model umożliwiający automatyczne przekazywanie zleceń otrzymanych od klientów do systemu skupiającego największych graczy na rynku FX (sieć ECN). W tym modelu nie występuje konflikt interesów między brokerem i Klientem, a prowizja jest jedynym bezpośrednim kosztem ponoszonym przez Klienta

potoczne określenie pary EUR/USD

suma sald oraz wyniku na otwartych pozycjach. Wyraża wartość rachunku w sytuacji gdyby w jednym momencie zamknięte zostały wszystkie otwarte pozycje

Strategia Automatyczna – programy napisane w języku MQL4. Wykorzystywane są do automatycznej analizy oraz procesu handlu. Umożliwiają natychmiastowe zastosowanie analizy technicznej oraz zarządzanie aktywnością na bazie otrzymywanych sygnałów

Bank Rezerwy Federalnej USA, instytucja której działania mają największy wpływ na rynki finansowe

jest to 100 pipsów; duża figura to odpowiednik 1000 pipsów

Federal Open Market Committee (Federalny Komitet Otwartego Rynku), Komitet ustalający cele polityki monetarnej USA – odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej

Foreign Exchange - międzynarodowy rynek wymiany walut

w przypadku posiadania otwartych pozycji generujących stratę Free Margin liczymy jako różnicę pomiędzy Equity, a Margin, z kolei dla zyskownych otwartych pozycji środki te obliczamy jako różnicę pomiędzy Balance, a Margin. Wartość ta informuje o środkach dostępnych na otwarcie kolejnych pozycji

określenie makroekonomicznych czynników wpływających na wyceny instrumentów

GHI

grupa siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów świata (USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Kanada)

w żargonie finansowym, określenie członka Rady Polityki Pieniężnej, który bardziej niż o inflację martwi się o wzrost, przez co wspiera działania propagujące wzrost (np. obniżanie stóp procentowych)

w żargonie finansowym, jedno słowo określające sytuację związaną z wyjściem Grecji ze Strefy Euro

inaczej algo trading, automated trading; technika inwestycyjna polegająca na zawieraniu transakcji przez robota (program), który w oparciu o system „podejmuje” decyzje za inwestora

transakcja polegająca na minimalizacji ryzyka pozycji; zazwyczaj oznacza to zajęcie pozycji przeciwstawnej

High Frequency Trading - handel wysokiej częstotliwości; umożliwia graczom zawieranie bardzo szybkich transakcji (najmniejsze opóźnienie wysyłania zleceń)

sieć skupiająca banki światowe, w ramach której dokonywane są transakcje walutowe

JKL

w żargonie finansowym, określenie członka Rady Polityki Pieniężnej, który bardziej niż o wzrost martwi się o inflację, przez co wspiera działania obniżające inflację (np. podwyżkę stóp procentowych)

potoczna nazwa pary GBP/USD

potoczna nazwa pary NZD/USD

Komisja Nadzoru Finansowego - polski organ odpowiedzialny za kontrolę nad firmami inwestycyjnymi

międzybankowa stopa procentowa informująca o koszcie pożyczki

Zlecenia typu Buy Limit lub Sell Limit

jednostka określająca wielkość kontraktu. Dla wszystkich par walutowych wynosi on 100 000 jednostek waluty bazowej. Dla pozostałych kontraktów wartość kontraktu równa jest cenie instrumentu pomnożonej przez mnożnik.

MNO

określenie dotyczące grupy najważniejszych par walutowych

jest to część środków Inwestora zablokowana jako zabezpieczenie otwartych pozycji

wezwanie do uzupełnienia depozytu. W mForex następuje poprzez System Transakcyjny gdy Margin Level spadnie poniżej 100%

Iloraz Equity przez Margin wyrażony w procentach

Model działania brokera, w którym broker sam tworzy rynek podając ceny swoim klientom. W tym modelu występuje konflikt interesów pomiędzy klientem i brokerem, gdyż zysk klienta oznacza stratę brokera (i odwrotnie)

Zlecenie po cenie rynkowej. Ten typ zlecenia jest realizowany po bieżących rynkowych cenach, bezpośrednio po wysłaniu dyspozycji przez inwestora

0,01 lota. W mForex mikro lot jest minimalnym krokiem w zleceniu na rynku walutowym, natomiast minimalna wielkość zlecenia to 0.1 lota. Oznacza to, że można składać zlecenia o wolumenie co najmniej 0.1 lota, z dokładnością 0.01, np. 0.32 lota

0,1 lota. W mForex mini lot jest minimalną jednostką transakcyjną w przypadku rachunku standard

MetaQuotes Language 4 jest językiem programowania, podobnym do języka C, służącym do realizacji strategii handlowych. Umożliwia on tworzenie strategii automatycznych, które realizują procesy transakcyjne. Język ten pozwala również na pisanie własnych wskaźników, skryptów oraz DDL

w żargonie giełdowym, określenie inwestora oczekującego spadków

Za osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne uznawane są osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

oraz

członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

zdecentralizowany rynek pozagiełdowy

PRS

zestawienie dwóch walut, które jest przedmiotem handlu na rynku FX

sytuacja na rynku walutowym, gdzie dwie waluty mają kurs 1:1

minimalna wartością zmiany notowań instrumentu. W przypadku większości par walutowych to zmiana wartości na 4 miejscu po przecinku. Przy parach walutach z japońskim jenem (JPY) jeden pips oznacza zmianę wartości znajdującej się na 2 miejscu po przecinku

oznacza to zamykanie/domykanie otwartej pozycji

określenie ekspozycji netto w danej walucie (np. długa/krótka)

zapytanie o cenę transakcyjną wysyłane przez brokera; sytuacja często mająca miejsce w trakcie transakcji zawieranych za pośrednictwem Market Makera

transakcja polegająca na zakupie przez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych w celu poprawienia płynności na rynku (dostarczanie gotówki bankom)

przedłużanie kontraktu na kolejny okres, połączone z uwzględnianiem punktów swapowych. Dla walut uwzględniane każdego dnia, wynikające z kosztu finansowania pozycji, dla pozostałych instrumentów – raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące, w związku z wygasaniem danego instrumentu bazowego

zlecenie oczekujące sprzedaży (poziom aktywacji powyżej ceny obecnej)

zlecenie oczekujące sprzedaży (poziom aktywacji poniżej ceny obecnej)

strategia inwestycyjna polegająca na zawieraniu wielu transakcji w krótkich odstępach czasu, nastawiona na niewielkie zyski z poszczególnej pozycji oraz akceptująca wyłącznie minimalne straty (wąskie poziomy SL)

bieżąca cena rynkowa, rozliczenie za dwa dni robocze

typ zlecenia używany w celach minimalizowania strat, jeśli cena danego instrumentu podąża w kierunku przeciwnym do przewidywanego przez inwestora. Dla zleceń kupna poziom Stop Loss musi być niższy, a dla zleceń sprzedaży wyższy od ceny rynkowej w momencie dodawania Stop Lossa. Dla zleceń oczekujących Buy Stop i Buy Limit poziom Stop Lossa musi być niższy, natomiast dla zleceń oczekujących Sell Stop i Sell Limit wyższy niż cena po której inwestor zamierza otworzyć pozycję. Jeśli cena osiągnie poziom określony przez warunek Stop Loss (dla zleceń kupna poziomem tym jest cena BID, a dla zleceń sprzedaży cena ASK), zlecenie jest automatycznie wysyłane do zamknięcia po cenie rynkowej

Automatyczne wysłanie zlecenia do zamknięcia po cenie rynkowej. Zobacz także wpis Kiedy nastąpi automatyczne wysłanie zlecenia do zamknięcia i na jakich warunkach?

model, w którym zlecenia klientów przekazywane są bezpośrednio do partnerów biznesowych oferujących kwotowania

strategia inwestycyjna polegająca na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni; nastawiona jest na spore zyski i akceptuje wyższe straty niż w przypadku skalpowania

TWZ

typ zlecenia umożliwiający automatyczną realizację zysków, w przypadku gdy cena danego instrumentu osiągnie określony poziom. Dla zleceń kupna poziom Take Profit musi być wyższy, a dla zleceń sprzedaży niższy od ceny rynkowej w momencie dodawania do zlecenia warunku Take Profit. Jeśli cena osiągnie poziom określony przez warunek Take Profit (dla zleceń kupna poziomem tym jest cena BID, a dla zleceń sprzedaży cena ASK), pozycja jest automatycznie zamykana

Typ zlecenia, podobnie jak Stop Loss, którego celem jest minimalizowanie strat. W przeciwieństwie do warunku Stop Loss jednak, poziom Trailing Stop nie jest stały, lecz zmienia się wraz ze zmianami aktualnej ceny rynkowej. Z tego powodu warunek ten jest często nazywany „ruchomym Stop Lossem”. Trailing Stop zostaje aktywowany dopiero w momencie gdy wartość pozycji zmieni się na korzyść inwestora o wartość Trailing Stopa + 1 pips. Należy pamiętać, iż warunek ten wymaga pozostawienia włączonej platformy mForex Trader. W przypadku wyłączenia platformy warunek ten zostanie zamieniony na zwykły Stop Loss na ostatnim zapamiętanym poziomie (pod warunkiem, iż został już aktywowany). Po ponownym włączeniu platformy Trailing Stop zostanie automatycznie przywrócony i będzie się zmieniał wraz z ceną rynkową

pierwsza waluta od lewej w parze walutowej; zajęcie pozycji dotyczy właśnie waluty bazowej np. długa pozycja oznacza kupno waluty bazowej

druga waluta w parze walutowej; kurs danej pary walutowej określany jest w walucie kwotowanej (za walutę bazową)

miara ryzyka rynkowego; zmienność najczęściej mierzona jest odchyleniem standardowym

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.