A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Backwardation

sytuacja na rynku, kiedy cena terminowa znajduje się poniżej oczekiwanej przyszłej ceny spot

BBA

British Bankers’ Association - instytucja publikująca stopy LIBOR na rynku międzybankowym, na których opiera się naliczanie punktów swap

Beige Book

Beżowa Księga FED – publikacja FED zawierająca analizę stanu amerykańskiej gospodarki; na jej podstawie członkowie FOMC podejmują decyzje dotyczące dalszej polityki pieniężnej

Ben Bernanke

były szef FED (Bank Rezerwy Federalnej); uchodził za osobę, której słowa są najbaczniej śledzone przez wszystkich inwestorów, obecnie stanowisko szefa FED piastuje Janet Yellen.

Beneficjent Rzeczywisty

przez Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych).

Bid

cena, po której klient zajmuje krótką pozycję oraz zamyka długą

Bid/Ask spread

różnica pomiędzy ceną, po której inwestor zajmuje i zamyka pozycję

Bon skarbowy

krótkoterminowy papier emitowany przez Skarb Państwa, służący zaspokajaniu bieżących potrzeb finansowych; popyt na aukcjach bonów poszczególnych krajów może mieć znaczenie na siłę ich walut

Buy Limit

zlecenie oczekujące kupna (poziom aktywacji poniżej ceny obecnej)

Buy Stop

zlecenie oczekujące kupna (poziom aktywacji wyznaczany powyżej ceny obecnej)

Byk

w żargonie giełdowym, określenie inwestora oczekującego wzrostów