A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   W   Z

Backwardation

sytuacja na rynku, kiedy cena terminowa znajduje się poniżej oczekiwanej przyszłej ceny spot

BBA

British Bankers’ Association - instytucja publikująca stopy LIBOR na rynku międzybankowym, na których opiera się naliczanie punktów swap

Beige Book

Beżowa Księga FED – publikacja FED zawierająca analizę stanu amerykańskiej gospodarki; na jej podstawie członkowie FOMC podejmują decyzje dotyczące dalszej polityki pieniężnej

Ben Bernanke

były szef FED (Bank Rezerwy Federalnej); uchodził za osobę, której słowa są najbaczniej śledzone przez wszystkich inwestorów, obecnie stanowisko szefa FED piastuje Janet Yellen.

Beneficjent Rzeczywisty

przez Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się, zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Bid

cena, po której klient zajmuje krótką pozycję oraz zamyka długą

Bid/Ask spread

różnica pomiędzy ceną, po której inwestor zajmuje i zamyka pozycję

Bon skarbowy

krótkoterminowy papier emitowany przez Skarb Państwa, służący zaspokajaniu bieżących potrzeb finansowych; popyt na aukcjach bonów poszczególnych krajów może mieć znaczenie na siłę ich walut

Buy Limit

zlecenie oczekujące kupna (poziom aktywacji poniżej ceny obecnej)

Buy Stop

zlecenie oczekujące kupna (poziom aktywacji wyznaczany powyżej ceny obecnej)

Byk

w żargonie giełdowym, określenie inwestora oczekującego wzrostów