FATCA

 

FATCA - informacje dla klientów Biura maklerskiego mBanku

 

1. Co to jest FATCA?

 

FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) – to ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych przyjęta przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) w roku 2010. Głównym jej założeniem jest zobowiązanie zagranicznych instytucji finansowych, do przekazania do USA danych o rachunkach finansowych, których właścicielami są podatnicy USA. FATCA została uchwalona w celu zapobieżenia unikania przez podatników amerykańskich obowiązku podatkowego w USA i ukrywania przez nich dochodów.

 

2. Kto jest podatnikiem USA?

 

Osoba Fizyczna:

Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

 1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
 2. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
 3. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
 4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
 • 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
 • 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
 • 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

 

Osoba prawna:

Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika/rezydenta podatkowego USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest  Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański z siedzibą w USA inny niż:

 • Amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • Organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
 • Podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
 • Amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
 • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker.

 

3. Dlaczego FATCA jako amerykańska ustawa obowiązuje również w Polsce?

 

1 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”.

Ustawa nałożyła na instytucje finansowe w tym na Biuro maklerskie mBanku obowiązek pobierania od klientów oświadczenia czy są oni amerykańskimi podatnikami a w przypadku klientów instytucjonalnych dodatkowo klasyfikacji przedmiotowej prowadzonej działalności, zgodnie z nomenklaturą FATCA.

 

4. Obowiązki mBanku S.A. wynikające z Ustawy

 

mBank S.A. (dalej: „BM”) z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, prowadzi działalnosć maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Maklerskiego i w ramach tej działaności prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz powiązane z nimi rachunki pieniężne, które w rozumieniu przepisów IGA stanowią rachunki finansowe. Wobec powyższego BM obowiązane jest do identyfikacji amerykańskich rachunków finansowych, tj. rachunków należących do rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie do raportowania do polskich organów podatkowych informacji o tych rachunkach oraz związanych z nimi dochodach.

 

a) Klienci Indywidualni (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. 1 grudnia 2015 r. każdy nowy Klient indywidualny podlegający obowiązkom identyfikacji i weryfikacji, zgodnie z Ustawą musi zadeklarować czy jest podatnikiem USA. Na podstawie ww. Ustawy BM jest również zobowiązany do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania organom podatkowym ww. informacji.

b) Klient Instytucjonalny (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną)

W przypadku Klientów instytucjonalnych, BM zobowiązane jest od 1 grudnia 2015 r. do zweryfikowania ich statusu jako Szczególnych Osób Amerykańskich, jak również, w odniesieniu do tzw. podmiotów niefinansowych o pasywnych dochodach, statusu ich ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (tzw. osób kontrolujących) pod kątem ich rezydencji podatkowej.

 

c) Klienci, którzy otworzyli rachunek w okresie pomiędzy 01.07.2014 a 30.11.2015 r.

 

W przypadku rachunków finansowych otwartych pomiędzy 01.07.2014 r. a 30.11.2015 r. przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadacz rachunku zostanie zobowiązany przez BM do złożenia oświadczenia w zakresie statusu FATCA. W przypadku nieotrzymania takiego oświadczenia w terminie do 1 grudnia 2016 r., BM będzie, zgodnie z zapisami Ustawy, zobowiązany do zablokowania rachunków do czasu otrzymania stosownego oświadczenia. Blokada rachunku finansowego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku. BM jest zobowiązane do wysłania informacji do wszystkich Klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie 01.07.2014 – 30.11.2015 r. bez względu na fakt, czy rachunek jest aktywny czy zamknięty. Jeżeli Klient posiadający zamknięty rachunek nie prześle w w/w terminie oświadczenia FATCA, a z danych posiadanych przez BM wynika, iż może on być rezydentem USA, BM będzie zobowiązane do jednorazowego przekazania informacji o zawalifikowaniu takiego Klienta jako podatnika USA.

d) Klienci posiadający rachunek na dzień 30.06.2014 r.

 

W przypadku rachunków finansowych istniejących na dzień 30.06.2014 r. BM będzie zobowiązane do przeprowadzenia weryfikacji pod kątem rezydencji podatkowej USA na podstawie posiadanych danych Klientów. W niektórych przypadkach (tj. w przypadku osiągnięcia salda rachunku Klienta nie mniejszego niż 1 000 000 USD) BM może wystąpić do Klienta z prośbą o dostarczenie oświadczenia lub dokumentów pozwalających określić prawidłowy status rezydencji podatkowej.

-------------------------------

Złożenie oświadczenia przez Klientów wymienionych w pkt a) i b) powyżej, stanowi element procedury otwierania rachunku w BM.

W przypadku Klientów wymienionych w pkt c) i d) powyżej, formularz oświadczenia będzie przekazywany Klientom BM w celu jego podpisania i zwrotnego odesłania.

Niezależnie od powyższego, BM zobowiązane jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia i w tym celu może występować do swoich Klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

 

BM jest zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

 • podatników USA
 • osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
 • osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę BM, nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

 

Przekazywane informacje obejmować będą dane Klienta (imię i nazwisko (nazwa), adres oraz amerykański numer identyfikacji podatkowej (TIN), a w przypadku braku amerykańskiego numeru TIN - data urodzenia), wartość lub saldo tego rachunku.

 

Informacja na temat zgodności mBank S.A. z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)
Zgodnie z wymogami FATCA, mBank został zarejestrowany na stronie internetowej IRS – agencji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialnej za podatki z następującymi danymi:
 
Nazwa: mBank S.A.
Status FATCA: Registered Deemed Compliant FFI IGA MODEL 1 (Współpracująca zagraniczna instytucja finansowa – IGA MODEL1)

Numery GIIN:
mBank S.A. Poland: T2B1ED.00000.LE.616
mBank Czech Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.203
mBank Slovak Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.703

 

5. Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?


W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy Klient obowiązany jest do:


a)  przedłożenia BM w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
b)  przedłożenia BM dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
c)  terminowego informowania BM o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych   deklarowanych w oświadczeniu FATCA.

 

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez mBM dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy. Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia dla celów FATCA są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W treści oświadczenia mBM informuje Klienta o składaniu oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej.

 

W przypadku skierowania BM pisma do Klienta w celu dostarczenia do BM formularza FATCA oświadczenie może być złożone przez Klienta w jeden z następujących sposobów:

 

- elektronicznie w formie skanu na adres e-mail: mforex@mbank.pl ,

- korespondencyjnie na adres: Biuro maklerskie mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,

- osobiście w najbliższym Punkcie Usług Maklerskich BM (pełna lista znajduje się na stronie www.mforex.pl w zakładce Kontakt);

- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00-18:00 pod numerem telefonu (22) 697 47 74.

 

wzory oświadczeń dla celów FATCA:

 

dla Klientów Indywidualnych

dla Klientów Instytucjonalnych

 

6. Czy FATCA przewiduje jakieś kary albo restrykcje za brak wypełniania obowiązków identyfikacji i raportowania przez instytucje finansowe?

 

FATCA wprowadza sankcyjny podatek w wysokości 30% kwoty płatności uzyskiwanej ze źródeł w USA w przypadku, gdy instytucja finansowa, która prowadzi rachunek odbiorcy płatności, a także każda inna pośrednicząca w płatności instytucja finansowa, jest niezgodna z FATCA. mBank S.A. został zarejestrowany na portalu amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS) jako Registered Deemed Compliant Financial Institution (Uczestnicząca Instytucja Finansowa) i uzyskał numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): T2B1ED.00000.LE.616. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach Klientów mBM mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code)

 

Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu w zakresie regulacji FATCA zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.