Interwencja produktowa KNF - co powinieneś wiedzieć

1 sierpnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Decyzję nr DAS.456.2.2019 w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD). W efekcie, do polskiego porządku prawnego zaimplementowane zostały postanowienia wynikające z zakończonej z końcem lipca interwencji produktowej ESMA. Decyzją wprowadzony został również status klienta doświadczonego.

Zgodnie z decyzją podjętą przez KNF, w stosunku do klientów detalicznych, utrzymane zostały wszystkie główne zmiany ujęte w interwencji produktowej ESMA, a więc:

1.     Zmiany dotyczące wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego.

2.     Ujednolicenie dla wszystkich firm inwestycyjnych poziomu stop out do 50%.

3.     Wprowadzenie ochrony przed ujemnym saldem.

4.     Ograniczenia w zakresie oferowanych zachęt przy transakcjach na CFD.

5.     Wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku.

Dodatkowo, KNF zdefiniował warunki konieczne do otrzymania statusu klienta doświadczonego, w stosunku do którego mogą być zastosowane niższe minimalne wartości początkowego depozytu zabezpieczającego, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych warunków obowiązujących klienta detalicznego. Depozyty zabezpieczające dla klienta doświadczonego dostępne są w Tabeli zabezpieczeń. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z decyzją KNF, która zaczęła obowiązywać od 2 sierpnia 2019 r.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Warunki handlu zarówno dla klientów detalicznych, jak i profesjonalnych pozostaną bez zmian. Jedynym nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie kategorii klienta doświadczonego.

Co daje mi status klienta doświadczonego?

Dla klientów doświadczonych obowiązują niższe stawki wymaganego depozytu zabezpieczającego co oznacza wyższą dostępną dźwignię finansową. Jednocześnie, utrzymane zostają wszystkie inne postanowienia dotyczące klientów detalicznych, a więc m.in. ochrona przed ujemnym saldem.

Co muszę zrobić żeby zmienić status na klienta doświadczonego?

Aby uzyskać status klienta doświadczonego konieczne jest złożenie wniosku, zaakceptowanie informacji o zasadach traktowania klientów doświadczonych oraz spełnienie co najmniej jednego z wymienionych niżej warunków doświadczenia oraz co najmniej jednego z warunków wiedzy. O szczegóły oraz dokumenty niezbędne do uzyskania statusu zapytaj mailowo, pisząc na adres mforex@mbank.pl

Warunek doświadczenia (należy spełnić co najmniej jeden):

  • W ciągu ostatnich 24 miesięcy zawierałem/zawieraliśmy transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
  • W ciągu ostatnich 24 miesięcy zawierałem/zawieraliśmy transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, ze średnią częstotliwością co najmniej 50 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
  • W ciągu ostatnich 24 miesięcy zawierałem/zawieraliśmy transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym zawierałem/zawieraliśmy co najmniej 40 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów.

Warunek wiedzy (należy spełnić co najmniej jeden):

  • Posiadam/Posiadamy odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych w tym CFD potwierdzoną zdobyciem odpowiedniego certyfikatu zawodowego, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; 
  • Odbyłem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy;
  • Wykonuje/wykonywałem czynności albo pracuje/pracowałem lub na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Jakie dokumenty będę musiał zaakceptować?

Jeżeli po złożeniu wniosku o zmianę statusu na klienta doświadczonego oraz zaakceptowaniu informacji o zasadach traktowania klientów doświadczonych podjęta zostanie decyzja o możliwości zmiany statusu poinformujemy Cię o tym oraz o dalszych krokach mailowo.

Czy zmiana statusu klienta wpłynie na dotychczas otwarte pozycje?

Tak, zmiana statusu będzie miała wpływ także na otwarte pozycje.

Czy status klienta doświadczonego można stracić?

Tak. Decyzja KNF zobowiązuje nas przynajmniej raz w roku do weryfikacji spełnienia warunków pozwalających na otrzymanie statusu klienta doświadczonego. W przypadku stwierdzenia, że klient doświadczony przestał spełniać warunki musimy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany statusu na klienta detalicznego. Zmiana statusu nie dotyczy jednak wartości depozytu zabezpieczającego dla pozycji zawartych przed utratą statusu.

Czy mogę wrócić do statusu klienta detalicznego?

Tak, do zmiany statusu z klienta doświadczonego na klienta detalicznego wystarczy wypełnienie wniosku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: mforex@mbank.pl lub telefoniczny: 22 697 47 74.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.