Tabela zabezpieczeń obowiązująca od 17.01.2020 r. od godziny 10:00 znajduje się tutaj.

Uwaga!

Zmiany w tabelach zabezpieczeń od 29 lipca 2018 r. 

Klient detaliczny Klient profesjonalny
Automatyczne zamknięcie pozycji (STOP-OUT) nastąpi w przypadku, gdy wartość Margin Level spadnie poniżej 50%. Margin Level to iloraz Equity (bieżącej wyceny rachunku uwzględniającej wynik z otwartych pozycji) / Margin (Środki zablokowane jako zabezpieczenie otwartych pozycji) wyrażony w procentach. Przy spadku Margin level poniżej 50% otwarte pozycje będą zamykane po cenach rynkowych, począwszy od najbardziej stratnej. Zamykane będą kolejne pozycje do momentu, w którym wartość Equity przekroczy 50% wymaganego depozytu. W celu uniknięcia zamknięcia pozycji w ten sposób należy odpowiednio wcześniej uzupełnić depozyt zabezpieczający. Automatyczne zamknięcie pozycji (STOP-OUT) nastąpi w przypadku, gdy wartość Margin Level spadnie poniżej 80%. Margin Level to iloraz Equity (bieżącej wyceny rachunku uwzględniającej wynik z otwartych pozycji) / Margin (Środki zablokowane jako zabezpieczenie otwartych pozycji) wyrażony w procentach. Przy spadku Margin level poniżej 80% otwarte pozycje będą zamykane po cenach rynkowych, począwszy od najbardziej stratnej. Zamykane będą kolejne pozycje do momentu, w którym wartość Equity przekroczy 80% wymaganego depozytu. W celu uniknięcia zamknięcia pozycji w ten sposób należy odpowiednio wcześniej uzupełnić depozyt zabezpieczający.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin call) następuje w przypadku spadku Margin Level poniżej 100%. Odbywa się to za pośrednictwem platformy w formie podświetlenia na czerwono wiersza pokazującego saldo rachunku (okno Terminal w zakładce Handel w platformie transakcyjnej mForex Trader). 

Otwarcie nowej pozycji (w tym również pozycji przeciwstawnej) jest możliwe tylko w sytuacji, gdy kwota wolnych środków (Free margin) jest dodatnia, a poziom zabezpieczenia (Margin level) wynosi przynajmniej 100%. 

W przypadku pozycji przeciwstawnych (pozycja długa i krótka na tym samym instrumencie finansowym) wymagana wartość depozytu zabezpieczającego jest większą z wartości depozytu zabezpieczającego dla pozycji długiej lub krótkiej, które wchodzą w skład pozycji przeciwstawnych. Różnica w wielkości wymaganego depozytu wynikać może różnej wartości pozycji (cena otwarcia * nominał) lub z różnej wymaganej stawki depozytu zabezpieczającego w chwili otwarcia pozycji.

Saldo Rachunku oznacza łączne saldo na rachunkach Klienta prowadzonych przez mDM na podstawie umowy świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych OTC. 

Ważne informacje dotyczące depozytu pobieranego przy częściowym zamykaniu pozycji po 29 lipca br. (wejście w życie nowych stawek depozytów zabezpieczających dla klientów detalicznych wynikających z interwencji produktowej ESMA):
W przypadku częściowego zamknięcia pozycji depozyt zabezpieczający od niezamkniętej części pozycji obliczany jest według wymaganej w chwili częściowego zamknięcia stawki depozytu zabezpieczającego. Może on być niższy bądź wyższy niż depozyt zabezpieczający obowiązujący w chwili otwierania pozycji. W szczególności, w przypadku wzrostu stawki depozytu zabezpieczającego dla instrumentu finansowego już po otwarciu pozycji dojść może do sytuacji, gdzie przy częściowym zamknięciu pozycji pobrany od pozostałej części pozycji depozyt (już po nowych wyższych stawkach depozytu) przewyższa wartością depozyt pobrany w chwili otwierania oryginalnej pozycji. Sytuację tą ilustruje następujący przykład: Klient otworzył pozycję na 1 lot EURUSD przed wejściem w życie interwencji ESMA, od której pobrany został depozyt 1% w kwocie 4300 PLN (100 000 EUR * 1% * kurs EURPLN 4.30). W chwili wejścia w życie interwencji wymagana stawka depozytu wzrosła do 3.33%, a Klient cały czas posiadał pozycję. Następnie Klient zamknął częściowo pozycję w wysokości 0.6 lota, co doprowadziło do przeliczenia wymaganego depozytu dla niezamkniętej części pozycji na kwotę 0.4 * 100 000 EUR *3.33% * kurs EURPLN 4.30 = 5727 PLN. W przedstawionym przypadku nowy depozyt od niezamkniętej części pozycji 0.4 lota jest więc większy niż depozyt wymagany przed wejściem w życie interwencji ESMA od całości pozycji 1 lot. Klient zamykając częściowo pozycję w takim przypadku powinien mieć na uwadze, że w sytuacji opisanej powyżej może dojść do spadku Margin Level poniżej wymaganego poziomu 50% i uruchomienia mechanizmu Stop Out.